เสียงบรรยาย MP3

สื่อการสอนการบัญชีขั้นต้น » เสียงบรรยาย MP3

ไฟล์เสียง MP3 ประกอบการอ่านหนังสือการบัญชีขั้นต้น (Fundamental Accounting) ซึ่งสามารถรับฟังอินเตอร์เน็ตได้ทันที 

MP3 - บทที่ 1 ตอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี
MP3 - บทที่ 1 ตอนหลักและแนวคิดในทางการบัญชี

MP3 - บทที่ 2 ตอนงบการเงิน
MP3 - บทที่ 2 ตอนผลกระทบรายการค้าต่องบดุล 1
MP3 - บทที่ 2 ตอนผลกระทบรายการค้าต่องบดุล 2

MP3 - บทที่ 3 ตอนการบันทึกรายการค้าในบัญชี

MP3 - บทที่ 3 ตอนเดบิตและเครดิต
MP3 - บทที่ 3 ตอนผังบัญชี
MP3 - บทที่ 3 ตอนการบันทึกรายการค้าในบัญชีตัว T
MP3 - บทที่ 3 ตอนงบทดลอง

MP3 - บทที่ 3 ตอนการบันทึกรายการค้าตามระบบบัญชี

MP3 - บทที่ 4 ตอนค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
MP3 - บทที่ 4 ตอนรายได้รับล่วงหน้า
MP3 - บทที่ 4 ตอนค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
MP3 - บทที่ 4 ตอนรายได้ค้างรับ
MP3 - บทที่ 4 ตอนค่าเสื่อมราคา 
MP3 - บทที่ 4 ตอนหนี้สงสัยจะสูญ 
MP3 - บทที่ 4 ตอนงบทดลองหลังปรับปรุง

MP3 - บทที่ 5 ตอนกระดาษทำการ
MP3 - บทที่ 5 ตอนปิดบัญชี

MP3 - บทที่ 6 ตอนการขายสินค้า
MP3 - บทที่ 6 ตอนการซื้อสินค้า
MP3 - บทที่ 6 ตอนระบบการบันทึกบัญชีแบบสิ้นงวด
MP3 - บทที่ 6 ตอนการปรับปรุงรายการที่บันทึกบัญชีแบบสิ้นงวด
MP3 - บทที่ 6 ตอนระบบการบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่อง
MP3 - บทที่ 6 ตอนเปรียบเทียบการบันทึกบัญชีแบบสิ้นงวดกับแบบต่อเนื่อง 
MP3 - บทที่ 6 ตอนการคำนวณสินค้าคงเหลือและต้นทุนขาย 
MP3 - บทที่ 6 ตอนการบันทึกบัญชีแบบสิ้นงวดด้วย FIFO 
MP3 - บทที่ 6 ตอนการบันทึกบัญชีแบบสิ้นงวดด้วย LIFO 
MP3 - บทที่ 6 ตอนการบันทึกบัญชีแบบสิ้นงวดด้วย Weighted Average 
MP3 - บทที่ 6 ตอนการบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่องด้วย FIFO 
MP3 - บทที่ 6 ตอนการบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่องด้วย LIFO 

MP3 - บทที่ 7 ตอนการบัญชีสำหรับกิจการที่ผลิตสินค้า
MP3 - บทที่ 7 ตอนต้นทุนการผลิตสินค้า
MP3 - บทที่ 7 ตอนงบต้นทุนสินค้าที่ผลิต
MP3 - บทที่ 7 ตอนกระดาษทำการ
MP3 - บทที่ 7 ตอนงบการเงิน
MP3 - บทที่ 7 ตอนการปิดบัญชี
MP3 - บทที่ 7 ตอนเงินสดและเงินฝากธนาคาร
MP3 - บทที่ 7 ตอนการกระทบยอดเงินฝากในธนาคาร

Thailand Account
..293 BANGKOK BANGKOK 10330 THAILAND
artaphon@thailandaccount.com
artaphon@thailandaccount.com

Accounting Expert