สื่อ Powerpoint / PDF ชุดใหม่

สื่อการสอนการบัญชีขั้นต้น » สื่อ Powerpoint / PDF ชุดใหม่

upload files เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 (ครั้งก่อนวันที่ 2 สิงหาคม 2562)
และ upload PowerPoint 2019 เพิ่มเมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ทุกไฟล์ font size 32 บางไฟล์เป็นแบบจอกว้าง (widescreen) ซึ่งชื่อไฟล์นั้นจะต่อท้ายด้วย ws เมื่อนำไปใช้แล้วหากท่านพบข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งให้พวกเราทราบด้วยจักขอบคุณยิ่ง ในสไลด์ 2 ของทุกไฟล์ได้เขียนช่องทางการติดต่อพวกเราไว้

จัดทำไว้ให้เลือกดาวน์โหลด 6 versions คือ 2003 , 2007 , 2010 , 2013 , 2016 , 2019 แต่ละ version จะมี 33 ไฟล์ ประกอบด้วย บทที่ 1 – 8 จำนวน 24 ไฟล์ (FA1, ……, FA8) ภาคผนวก 4 ไฟล์ (FAa1, ……, FAa4) และ หัวข้อเสริมอีก 5 ไฟล์ (FAw1, ……, FAw5)

ตัวเลข 2 หลักหน้าชื่อไฟล์ แสดงถึง vision ของ PowerPoint ชื่อไฟล์ต่อท้ายด้วย English หมายถึง ไฟล์นั้นจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อไฟล์ต่อท้ายด้วย more detail หมายถึง ไฟล์นั้นจะแสดงรายละเอียดไว้มากกว่าอีกไฟล์หนึ่ง คำแนะนำ นิสิตนักศึกษาควรใช้ไฟล์ที่ต่อท้ายด้วย more detail ส่วนไฟล์ที่ไม่มี more detail ต่อท้าย ทำไว้เผื่ออาจารย์ผู้สอนจะนำไปใช้   ชื่อไฟล์และความหมาย ทุกไฟล์ใส่ properties ไว้ เอาเมาส์ชี้ที่ไฟล์ title (ชื่อเรื่อง) และ อื่นๆจะปรากฏให้เห็น หรือ >> คลิกที่นี่

สำหรับอาจารย์ผู้สอนที่เลือกใช้หนังสือของ ThailandAccount เพื่อการเรียนการสอน เนื่องจากไฟล์ PowerPoint ทุกไฟล์เป็นไฟล์อ่านอย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไขได้ ดังนั้นถ้าท่านต้องการให้แก้ไขบทเรียนหรือเฉลยแบบฝึกหัดเพื่อให้สอดคล้องกับวีธีการสอนของท่าน ให้แจ้งผ่านทาง e-mail: amnajrat@gmail.com โดยแจ้งชื่อไฟล์ เลขที่สไลด์ รายละเอียดที่ต้องการให้แก้ไขในแต่ละสไลด์ เมื่อได้รับการยืนยันจากศูนย์หนังสือจุฬาฯและได้แก้ไขไฟล์เสร็จแล้ว จะส่งไฟล์กลับไปให้แต่ละท่านทาง e-mail address

ดาวน์โหลดไฟล์ ทุกบท
คลิก >>>  2003   หรือ  2007   หรือ  2010   หรือ  2013   หรือ  2016   หรือ   2019   แล้วบันทึกหรือบันทึกเป็น (save or save as) ขนาดไฟล์   52  ,   7  ,   7  ,   6  ,   6  ,   6    MB ตามลำดับ (เป็นไฟล์บีบอัด) ท่านที่ไม่เคยนำไฟล์บีบอัดไปใช้กับคอมพิวเตอร์หรือมือถือ/แท็บเล็ต คลิกอ่านรายละเอียดที่ คำแนะนำสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องคอมพิวเตอร์ ในย่อหน้าที่ 5 ถัดไป

ควรเลือกดาวน์โหลดไฟล์ version เดียวกันกับ version ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการแสดงผล (คลิกอ่านรายละเอียดที่ ปัญหาในการใช้ PowerPoint และคำแนะนำ ในย่อหน้าที่ 4 ถัดไป) สถิติปี 2016 version 2003 ถูก Download ไปใช้มากกว่า 2007 , 2010 , 2013 ดูรายละเอียด >> คลิกที่นี่

PowerPoint บนมือถือและแท็บเล็ต (2 สิงหาคม 2559)
หลายคนคงทราบแล้วว่่า มือถือและแท็บเล็ตสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมในตระกูล Office มาใช้ได้ (ฟรี) ผมได้ทดลองใช้เปิดไฟล์ PowerPoint ดูแล้ว การนำเสนอที่ออกมาแทบไม่ต่างจากการเปิดไฟล์ด้วยคอมพิวเตอร์ ดูวิดีโอ (ตั้งแต่นาทีที่ 3:03) >> เปรียบเทียบเปิดไฟล์ PDF ในมือถือด้วย Acrobat Reader กับ WPS และเปิดไฟล์ PowerPoint ในวิดีโอจะเห็นว่าตัวเลขในงบกำไรขาดทุนและงบดุลเป็นเลขไทย ที่เป็นเช่นนั้นเพราะงบทั้งสองสร้างในโปรแกรม Excel แล้วนำมาวางใน PowerPoint แบบ Special - Excel Object การเปิดไฟล์นี้ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่เกิดปัญหานี้ (ชุดใหม่ไม่มีปัญหาในเรื่องนี้เพราะ ไม่ได้วางแบบ Special - Excel Object) ซึ่ง Microsoft คงจะหาทางแก้ไขปัญหานี้ต่อไป

ท่านที่ต้องการนำไฟล์ไปใช้กับมือถือหรือแท็บเล็ต ควรเลือก download 2016 หรือ 2019
ท่านที่ติดตั้ง PowerPoint ของ Microsoft ไว้แล้วแต่ยังมิได้เคยเปิดไฟล์ PowerPoint เลย เมื่อเปิดไฟล์ในขณะที่เชิ่อมต่อ internet หน้าจอของท่านจะมีข้อความขึ้น ประมาณว่า “ รอสักครู่ กำลังดาวน์โหลดฟอนท์ที่หายไป ” ดังนั้นหากท่านใดเปิดไฟล์แล้วมีปัญหาเรื่องฟอนท์ (ฟอนท์ที่ผมเลือกใช้เป็น cordia new เกือบทั้งหมด) ลองเชื่อมต่อ internet ดู มือถือบางรุ่นหรือบางยี่ห้อเมื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแล้วปัญหาเรื่องฟอนท์จะหายไปในเวลาเร็วไว บางรุ่นหรือบางยี่ห้อต้องใช้เวลานาน (สำหรับมือถือที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาเมื่อเปิดไฟล์ PowerPoint จะไม่พบปัญหาเรื่องฟอนท์ บางรุ่นหรือบางยี่ห้อเมื่อเปิดไฟล์ครั้งต่อไปแม้ไม่ได้เชื่อมต่อ internet ก็ไม่เกิดปัญหาเรื่องฟอนท์)

สำหรับท่านที่เข้ามาใช้บริการเป็นครั้งแรก
PowerPoint ชุดดั้งเดิม ใช้ font size 28 เกือบทั้งหมดและเป็นแบบจอมาตรฐานเท่านั้น (จอแคบ) มีข้อที่เด่นกว่าชุดใหม่ตรงที่ การแสดงบางรายการสามารถจบหรือสิ้นสุดได้บนสไลด์เดียว เช่น งบกำไรขาดทุน ในขณะที่ชุดใหม่จบหรือสิ้นสุดได้ในสไลด์ที่ 2 เพราะแต่ละบรรทัดของ font size 32 สูงกว่า size 28 ประมาณ 10% (ความสูงของสไลด์แบบจอกว้างและจอแคบเท่ากันคือ 19.05 cm) ชุดใหม่มีข้อเด่นตรงที่ตัวหนังสือใหญ่เห็นได้ชัดกว่าและสร้างขึ้นด้วยความประณีตกว่าชุดเดิม ถ้ามีเวลาจะปรับปรุงชุดเดิมทุกไฟล์ให้มีความประณีตกว่าเดิมและเปลี่ยนเป็น background เป็นสีขาวเหมือนชุดใหม่
ดาวน์โหลด PowerPoint ชุดเดิม คลิกที่นี่

ปัญหาในการใช้ PowerPoint และคำแนะนำ >> คลิกที่นี่
คำแนะนำสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องคอมพิวเตอร์ >> คลิกที่นี่
PowerPoint การเงินธุรกิจ ที่ได้เคยจัดทำให้กับทีมงาน ThailandAccount >> คลิกที่นี่

PDF Presentation บัญชีขั้นต้น
การนำเอา PowerPoint ไปเปิดบนมือถือและแท็บเล็ต พบปัญหามากมายหลายประการ เมื่อตอนต้นเดือนนี้ (เมษายน 59) ได้แจ้งข่าวไว้ว่า จะแปลง PowerPoint เป็น PDF เพื่อให้ท่านสามารถเรียนบัญชีบนมือถือและแท็บเล็ตได้ ตอนนี้ได้จัดทำเสร็จแล้ว >> คลิกที่นี่

เลือกดาวน์โหลดไฟล์ PowerPoint เป็นบางบท
การเลือกดาวน์โหลดเป็นบางไฟล์ เมื่อเปิดไฟล์จะมีข้อความเตือนให้ทราบ (Protected View) ใต้ menu bar อ่านรายละเอียด >> คลิกที่นี่
PowerPoint 2003 ขณะนี้ทาง wordpress ไม่อนุญาตให้ upload ไฟล์ version นี้ ไปดาวน์โหลด 2003 ที่หัวข้อด้านบน “ดาวน์โหลดไฟล์ ทุกบท” ขนาดไฟล์ 28 MB

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี (ละเอียดกว่า)
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 2 งบการเงิน
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 2 งบการเงิน (ละเอียดกว่า)
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 2 งบการเงิน ฉบับภาษาอังกฤษ
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 2 งบการเงิน ฉบับภาษาอังกฤษ (ละเอียดกว่า)
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี (ละเอียดกว่า)
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี ฉบับภาษาอังกฤษ
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี ฉบับภาษาอังกฤษ (ละเอียดกว่า)
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 4 รายการปรับปรุงและการจัดทำงบการเงิน
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 4 รายการปรับปรุงและการจัดทำงบการเงิน (ละเอียดกว่า)
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 5 วงจรการบัญชี
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการที่ซื้อขายสินค้า
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการที่ซื้อขายสินค้า (ละเอียดกว่า)
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 6 เปรียบเทียบการบันทึกบัญชี Periodic กับ Perpetual
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 6 เปรียบเทียบการบันทึกบัญชี Periodic กับ Perpetual ฉบับภาษาอังกฤษ
  2007   2010  2013   2016   2019
บทที่ 6 สินค้าคงเหลือ และ ต้นทุนสินค้าที่ขาย
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 6 สินค้าคงเหลือ และ ต้นทุนสินค้าที่ขาย ฉบับภาษาอังกฤษ
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 7 การบัญชีสำหรับกิจการที่ผลิตสินค้า
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 7 การบัญชีสำหรับกิจการที่ผลิตสินค้า (ละเอียดกว่า)
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 8 ระบบบัญชี
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 8 ระบบบัญชี (ละเอียดกว่า)
  2007   2010   2013   2016   2019
ภาคผนวก : งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารและเงินสดย่อย
  2007   2010   2013   2016   2019
ภาคผนวก : หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
  2007   2010   2013   2016   2019
ภาคผนวก : การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน
  2007   2010   2013   2016   2019
ภาคผนวก : การกลับรายการปรับปรุง
  2007   2010   2013   2016   2019
หัวข้อเสริม : งบกระแสเงินสด
  2007   2010   2013   2016   2019
หัวข้อเสริม : หนี้สินระยะยาว – หุ้นกู้
  2007   2010   2013   2016   2019
หัวข้อเสริม : หนี้สินระยะยาว – เงินกู้ระยะยาว
  2007   2010   2013   2016   2019
หัวข้อเสริม : ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์
  2007   2010   2013   2016   2019
หัวข้อเสริม : ระบบใบสำคัญจ่าย
  2007   2010   2013   2016   2019

Thailand Account
..293 BANGKOK BANGKOK 10330 THAILAND
artaphon@thailandaccount.com
artaphon@thailandaccount.com

Accounting Expert