สื่อ Powerpoint / PDF

สื่อการสอนการเงินธุรกิจ » สื่อ Powerpoint / PDF

NameSizeDate
ico01 businessfinance_v1.pdf

บทที่ 1 รูปแบบของธุรกิจ

59.23 KB2016-08-12 22:39
ico02 businessfinance_v1.pdf

บทที่ 2 การวิเคราะห์งบการเงิน

131.44 KB2016-08-12 22:39
ico03 businessfinance_v1.pdf

บทที่ 3 การจัดการเงินทุนหมุนเวียน

104.41 KB2016-08-12 22:39
ico04 businessfinance_v1.pdf

บทที่ 4 การจัดการเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด

190.43 KB2016-08-12 22:39
ico05 businessfinance_v1.pdf

บทที่ 5 การจัดการลูกหนี้

181.01 KB2016-08-12 22:39
ico06 businessfinance_v1.pdf

บทที่ 6 การจัดการสินค้าคงเหลือ

174.71 KB2016-08-12 22:39
ico07 businessfinance_v1.pdf

บทที่ 7 มูลค่าเงินตามเวลา

200.97 KB2016-08-12 22:39
ico08 businessfinance_v1.pdf

บทที่ 8 งบประมาณรายจ่ายลงทุน

150.68 KB2016-08-12 22:39
ico09 businessfinance_v1.pdf

บทที่ 9 การจัดหาเงินทุนระยะยาว

157.69 KB2016-08-12 22:39
ico10 businessfinance_v1.pdf

บทที่ 10 นโยบายเงินปันผล

118.31 KB2016-08-12 22:39
ico11 businessfinance_v1.pdf

บทที่ 11 การควบรวมกิจการ

142.16 KB2016-08-12 22:39
ico12 businessfinance_v1.pdf

บทที่ 12 ความล้มเหลวของธุรกิจ

128.79 KB2016-08-12 22:39

Thailand Account
..293 BANGKOK BANGKOK 10330 THAILAND
artaphon@thailandaccount.com
artaphon@thailandaccount.com

Accounting Expert