สื่อ Powerpoint / PDF

สื่อการสอนการเงินธุรกิจ » สื่อ Powerpoint / PDF

PDF และ PowerPoint ซึ่งจัดทำไว้ให้เลือกดาวน์โหลด 5 versions คือ 2003 , 2007 , 2010 , 2013 , 2016

ดาวน์โหลดไฟล์ (ทุกบท)
คลิก   >>>   2003   หรือ   2007   หรือ   2010   หรือ   2013  หรือ   2016  หรือ   PDF   แล้วบันทึกหรือบันทึกเป็น (save or save as)  
(ขนาดไฟล์   29.6     3.7    2.7    2.5    2.5    1.3 M ตามลำดับ)

ปัญหาในการใช้ PowerPoint และคำแนะนำ  >>  คลิกที่นี่
คำแนะนำ สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องคอมพิวเตอร์  >>  คลิกที่นี่

เลือกดาวน์โหลดไฟล์ PowerPoint เป็นบางบท
การเลือกดาวน์โหลดเป็นบางไฟล์ เมื่อเปิดไฟล์จะมีข้อความเตือนให้ทราบ (Protected View) ใต้ menu bar
อ่านรายละเอียด >>
คลิกที่นี่
บทที่ 1 รูปแบบของธุรกิจ 
 2003   2007   2010   2013   2016   PDF
บทที่ 2 การวิเคราะห์งบการเงิน 
 2003   2007   2010   2013   2016   PDF
บทที่ 3 การจัดการเงินทุนหมุนเวียน 
 2003   2007   2010   2013  2016   PDF
บทที่ 4 การจัดการเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 
  2003   2007   2010   2013   2016   PDF
บทที่ 5 การจัดการลูกหนี้ 
 2003   2007   2010   2013   2016   PDF
บทที่ 6 การจัดการสินค้าคงเหลือ 
 2003   2007   2010   2013   2016   PDF
บทที่ 7 มูลค่าเงินตามเวลา 
 2003   2007   2010   2013   2016   PDF
บทที่ 8 งบประมาณรายจ่ายลงทุน 
 2003   2007   2010   2013   2016   PDF
บทที่ 9 การจัดหาเงินทุนระยะยาว 
 2003   2007   2010   2013   2016   PDF
บทที่ 10 นโยบายเงินปันผล 
 2003   2007   2010   2013   2016   PDF
บทที่ 11 การควบรวมกิจการ 
 2003   2007   2010   2013   2016   PDF
บทที่ 12 ความล้มเหลวของธุรกิจ 
  2003   2007   2010   2013   2016   PDF

NameSizeDate
ico01 businessfinance_v1.pdf

บทที่ 1 รูปแบบของธุรกิจ

59.23 KB2016-08-12 22:39
ico02 businessfinance_v1.pdf

บทที่ 2 การวิเคราะห์งบการเงิน

131.44 KB2016-08-12 22:39
ico03 businessfinance_v1.pdf

บทที่ 3 การจัดการเงินทุนหมุนเวียน

104.41 KB2016-08-12 22:39
ico04 businessfinance_v1.pdf

บทที่ 4 การจัดการเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด

190.43 KB2016-08-12 22:39
ico05 businessfinance_v1.pdf

บทที่ 5 การจัดการลูกหนี้

181.01 KB2016-08-12 22:39
ico06 businessfinance_v1.pdf

บทที่ 6 การจัดการสินค้าคงเหลือ

174.71 KB2016-08-12 22:39
ico07 businessfinance_v1.pdf

บทที่ 7 มูลค่าเงินตามเวลา

200.97 KB2016-08-12 22:39
ico08 businessfinance_v1.pdf

บทที่ 8 งบประมาณรายจ่ายลงทุน

150.68 KB2016-08-12 22:39
ico09 businessfinance_v1.pdf

บทที่ 9 การจัดหาเงินทุนระยะยาว

157.69 KB2016-08-12 22:39
ico10 businessfinance_v1.pdf

บทที่ 10 นโยบายเงินปันผล

118.31 KB2016-08-12 22:39
ico11 businessfinance_v1.pdf

บทที่ 11 การควบรวมกิจการ

142.16 KB2016-08-12 22:39
ico12 businessfinance_v1.pdf

บทที่ 12 ความล้มเหลวของธุรกิจ

128.79 KB2016-08-12 22:39

Thailand Account
..293 BANGKOK BANGKOK 10330 THAILAND
artaphon@thailandaccount.com
artaphon@thailandaccount.com

Accounting Expert