สื่อ Powerpoint / PDF

สื่อการสอน - การบัญชีบริหาร » สื่อ Powerpoint / PDF

upload files เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 (ครั้งก่อนวันที่ 2 สิงหาคม 2562)
และ upload PowerPoint 2019 เพิ่มเมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ทุกไฟล์เป็นแบบจอกว้าง (ยกเว้น บทที่ 12 และส่วนที่เพิ่มเติมสำหรับบัญชีต้นทุน 4 ไฟล์) หากท่านพบข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งให้พวกเราทราบด้วยจักขอบคุณยิ่ง ในสไลด์ 2 ของทุกไฟล์ได้เขียนช่องทางการติดต่อพวกเราไว้

จัดทำไว้ให้เลือกดาวน์โหลด 6 versions คือ 2003 , 2007 , 2010 , 2013 , 2016 , 2019 แต่ละ version จะมี 35 ไฟล์ (เป็นชุดเก่า 2 ไฟล์สำหรับบัญชีต้นทุน) ประกอบด้วย บทที่ 1 - 12 จำนวน 30 ไฟล์ (MA01, ......, MA12) เพิ่มเติมสำหรับบัญชีต้นทุน 5 ไฟล์ และ บทเรียนในรูปแบบ PDF (15 ไฟล์)

ตัวเลข 2 หลักหน้าชื่อไฟล์ แสดงถึง vision ของ PowerPoint ชื่อไฟล์ต่อท้ายด้วย english หมายถึง ไฟล์นั้นจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อไฟล์ต่อท้ายด้วย-more-detail หมายถึง ไฟล์นั้นจะแสดงรายละเอียดไว้มากกว่าไฟล์ที่ชื่อต่อท้ายด้วย ตัวที (T) ซึ่งอาจจะไม่มีคำอธิบายความหมายของหัวข้อต่างๆหรืออธิบายเพียงสั้นๆ และ/หรือ ไม่มีบางหัวข้อในหนังสือ และ/หรือ ไม่แสดงที่มาของผลลัพธ์ เช่น ในไฟล์ที่ชื่อต่อท้ายด้วยตัว T “ จัดสรรปันส่วนต้นทุนให้ A 100 บาท “ แต่ในไฟล์ที่ชื่อต่อท้ายด้วย-more-detail “ จัดสรรปันส่วนต้นทุนให้ A 100 บาท (5 * 20)“ บางไฟล์ใช้ font size 36 ทั้งหมด บางไฟล์มี size 32 ปนบ้าง (ส่วนชื่อไฟล์ที่ต่อท้ายด้วย-more-detail ใช้ size 32 ทั้งหมด) คำแนะนำ นิสิตนักศึกษาควรใช้ไฟล์ที่ต่อท้ายด้วย-more-detail ส่วนไฟล์ที่ต่อท้ายด้วยตัวที (T) ทำไว้เผื่ออาจารย์ผู้สอนจะนำไปใช้   ชื่อไฟล์และความหมาย ทุกไฟล์ใส่ properties ไว้ เอาเมาส์ชี้ที่ไฟล์ title (ชื่อเรื่อง) และ อื่นๆจะปรากฏให้เห็น หรือ >> คลิกที่นี่

สำหรับอาจารย์ผู้สอนที่เลือกใช้หนังสือของ ThailandAccount เพื่อการเรียนการสอน เนื่องจากไฟล์ PowerPoint ทุกไฟล์เป็นไฟล์อ่านอย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไขได้ ดังนั้นถ้าท่านต้องการให้แก้ไขบทเรียนหรือเฉลยแบบฝึกหัดเพื่อให้สอดคล้องกับวีธีการสอนของท่าน ให้แจ้งผ่านทาง e-mail: amnajrat@gmail.com โดยแจ้งชื่อไฟล์ เลขที่สไลด์ รายละเอียดที่ต้องการให้แก้ไขในแต่ละสไลด์ เมื่อได้รับการยืนยันจากศูนย์หนังสือจุฬาฯและได้แก้ไขไฟล์เสร็จแล้ว จะส่งไฟล์กลับไปให้แต่ละท่านทาง e-mail address

ดาวน์โหลดไฟล์ ทุกบท
คลิก >>   2003   หรือ   2007   หรือ   2010   หรือ   2013   หรือ   2016   หรือ   2019   หรือ   PDF   แล้วบันทึกหรือบันทึกเป็น (save or save as) ขนาดไฟล์   52  ,   7  ,   7  ,   6  ,   6  ,   6  ,   22  MB ตามลำดับ (เป็นไฟล์บีบอัด) ท่านที่ไม่เคยนำไฟล์บีบอัดไปใช้กับคอมพิวเตอร์หรือมือถือ/แท็บเล็ต คลิกอ่านรายละเอียดที่ คำแนะนำสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องคอมพิวเตอร์ ในย่อหน้าที่ 5 ถัดไป

ควรเลือกดาวน์โหลดไฟล์ version เดียวกันกับ version ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการแสดงผล (คลิกอ่านรายละเอียดที่ ปัญหาในการใช้ PowerPoint และคำแนะนำ ในย่อหน้าที่ 4 ถัดไป) สถิติปี 2016 version 2003 ถูก Download ไปใช้มากกว่า 2007 , 2010 , 2013 ดูรายละเอียด >> คลิกที่นี่

PowerPoint บนมือถือและแท็บเล็ต (2 สิงหาคม 2559)
หลายคนคงทราบแล้วว่่า มือถือและแท็บเล็ตสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมในตระกูล Office มาใช้ได้ (ฟรี) ผมได้ทดลองใช้เปิดไฟล์ PowerPoint ดูแล้ว การนำเสนอที่ออกมาแทบไม่ต่างจากการเปิดไฟล์ด้วยคอมพิวเตอร์ ดูวิดีโอ (ตั้งแต่นาทีที่ 3:03) >> เปรียบเทียบเปิดไฟล์ PDF ในมือถือด้วย Acrobat Reader กับ WPS และเปิดไฟล์ PowerPoint ในวิดีโอจะเห็นว่าตัวเลขในงบกำไรขาดทุนและงบดุลเป็นเลขไทย ที่เป็นเช่นนั้นเพราะงบทั้งสองสร้างในโปรแกรม Excel แล้วนำมาวางใน PowerPoint แบบ Special - Excel Object การเปิดไฟล์นี้ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่เกิดปัญหานี้ (ชุดใหม่ไม่มีปัญหาในเรื่องนี้เพราะ ไม่ได้วางแบบ Special - Excel Object) ซึ่ง Microsoft คงจะหาทางแก้ไขปัญหานี้ต่อไป

ท่านที่ต้องการนำไฟล์ไปใช้กับมือถือหรือแท็บเล็ต ควรเลือก download 2016 หรือ 2019
ท่านที่ติดตั้ง PowerPoint ของ Microsoft ไว้แล้วแต่ยังมิได้เคยเปิดไฟล์ PowerPoint เลย เมื่อเปิดไฟล์ในขณะที่เชิ่อมต่อ internet หน้าจอของท่านจะมีข้อความขึ้น ประมาณว่า “ รอสักครู่ กำลังดาวน์โหลดฟอนท์ที่หายไป ” ดังนั้นหากท่านใดเปิดไฟล์แล้วมีปัญหาเรื่องฟอนท์ (ฟอนท์ที่ผมเลือกใช้เป็น cordia new เกือบทั้งหมด) ลองเชื่อมต่อ internet ดู มือถือบางรุ่นหรือบางยี่ห้อเมื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแล้วปัญหาเรื่องฟอนท์จะหายไปในเวลาเร็วไว บางรุ่นหรือบางยี่ห้อต้องใช้เวลานาน (สำหรับมือถือที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาเมื่อเปิดไฟล์ PowerPoint จะไม่พบปัญหาเรื่องฟอนท์ บางรุ่นหรือบางยี่ห้อเมื่อเปิดไฟล์ครั้งต่อไปแม้ไม่ได้เชื่อมต่อ internet ก็ไม่เกิดปัญหาเรื่องฟอนท์)

PDF Presentation
เพื่อแก้ปัญหาเรื่องฟอนท์ของ PowerPoint ที่อาจจะยังเกิดขึ้น จึงได้จัดทำบทเรียนในรูปแบบไฟล์ PDF ทุกบท ใช้ตัวอักษรขนาดเดียวกันและแสดงเนื้อหาเหมือนกันกับไฟล์ PowerPoint ที่ชื่อต่อท้ายด้วยตัวที (T) สำหรับท่านที่ยังไม่ทราบวิธีแสดงผลแบบเต็มจอ ขอแนะนำดังนี้ เมื่อเปิดไฟล์แล้ว (ดับเบิ้ลคลิก) ให้คลิกที่ View แล้วเลือกคลิกที่ Full Screen Mode การเปลี่ยนสไลด์และการออกจาก Full Screen Mode ปฏิบัติเช่นเดียวกับ PowerPoint กล่าวคือ คลิกเม้าส์เมื่อต้องการเปลี่ยนสไลด์ (หรือกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง-ลูกศรชี้ขึ้น หรือกดปุ่ม ลูกศรชี้ขวา-ลูกศรชี้ซ้าย) และเมื่อต้องการออกจาก Full Screen Mode กดที่ปุ่ม Esc การนำเอาไฟล์ PDF ไปใช้กับมือถือหรือแท็บเล็ต ควรเลือกใช้แอป WPS Office อ่านรายละเอียด >> คลิกที่นี่

ปัญหาในการใช้ PowerPoint และคำแนะนำ >> คลิกที่นี่
คำแนะนำสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องคอมพิวเตอร์ >> คลิกที่นี่
PowerPoint การเงินธุรกิจ ที่ได้เคยจัดทำให้กับทีมงาน ThailandAccount >> คลิกที่นี่

เลือกดาวน์โหลดไฟล์ เป็นบางบท
การเลือกดาวน์โหลดเป็นบางไฟล์ เมื่อเปิดไฟล์จะมีข้อความเตือนให้ทราบ (Protected View) ใต้ menu bar อ่านรายละเอียด >> คลิกที่นี่
PowerPoint 2003 ขณะนี้ทาง wordpress ไม่อนุญาตให้ upload ไฟล์ version นี้ ไปดาวน์โหลด 2003 ที่หัวข้อด้านบน “ดาวน์โหลดไฟล์ ทุกบท” ขนาดไฟล์ 52 MB

บทที่ 1 บทนำ
  2007   2010   2013   2016   2019   PDF
บทที่ 1 บทนำ (ละเอียดกว่า)
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน
  2007   2010   2013   2016   2019   PDF
บทที่ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน (ละเอียดกว่า)
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-จำนวน-กำไร
  2007   2010   2013   2016   2019   PDF
บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-จำนวน-กำไร (ละเอียดกว่า)
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 4 ระบบการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิม
  2007   2010   2013   2016   2019   PDF
บทที่ 4 ระบบการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิม (ละเอียดกว่า)
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 4 ภาคผนวก 1 การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตประจำแผนก
  2007   2010   2013   2016   2019   PDF
บทที่ 4 ภาคผนวก 1 การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตประจำแผนก (ละเอียดกว่า)
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 4 ภาคผนวก 2 ระบบต้นทุนช่วงการผลิต
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 5 ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม
  2007   2010   2013   2016   2019   PDF
บทที่ 5 ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม (ละเอียดกว่า)
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 6 งบประมาณ
  2007   2010   2013   2016   2019   PDF
  แบบฟอร์มสำหรับแบบฝึกหัด ข้อ 6-5, 6-9, 6-10, 6-11(pdf)
บทที่ 6 งบประมาณ (ละเอียดกว่า)
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 7 งบประมาณยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน
  2007   2010   2013   2016   2019   PDF
  แบบฟอร์มสำหรับแบบฝึกหัด ข้อ 7-1, 7-13, 7-20, 7-25, 7-28 (pdf)
บทที่ 7 งบประมาณยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน (ละเอียดกว่า)
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 7 งบประมาณยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน ฉบับภาษาอังกฤษ
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 8 วิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์
  2007   2010   2013   2016   2019   PDF
บทที่ 8 วิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ (ละเอียดกว่า)
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 8 วิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ ฉบับภาษาอังกฤษ
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 9 การบัญชีตามความรับผิดชอบและราคาโอน
  2007   2010   2013   2016   2019   PDF
บทที่ 9 การบัญชีตามความรับผิดชอบและราคาโอน (ละเอียดกว่า)
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 10 ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ V1
  2007   2010   2013   2016   2019   PDF
บทที่ 10 ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ V2
  2007   2010   2013   2016   2019   PDF
บทที่ 11 งบประมาณการลงทุน
  2007   2010   2013   2016   2019   PDF
บทที่ 11 งบประมาณการลงทุน (ละเอียดกว่า)
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 11 งบประมาณการลงทุน ภาคผนวก: แนวความคิดเกี่ยวกับค่าปัจจุบัน
  2007   2010   2013   2016   2019   PDF
บทที่ 12 การบริหารงานตามแนวคิดสมัยใหม่
  2007   2010   2013   2016   2019   PDF
บทที่ 12 การบริหารงานตามแนวคิดสมัยใหม่ (ละเอียดกว่า)
  2007   2010   2013   2016   2019
บทที่ 10 v1 เรียงหัวข้อต่างจากหนังสือ ส่วน v2 เรียงหัวข้อตามหนังสือ ซึ่งทีมงานของ ThailandAccount มีความเห็นว่า การลำดับหัวข้อตาม v1 จะทำให้นิสิตนักศึกษาทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น

หัวข้อเสริมสำหรับบัญชีต้นทุน
PowerPoint 2003 ขณะนี้ทาง wordpress ไม่อนุญาตให้ upload ไฟล์ version นี้ ไปดาวน์โหลด 2003 ที่หัวข้อด้านบน “ดาวน์โหลดไฟล์ ทุกบท” ขนาดไฟล์ 52 MB ซึ่งมีของบัญชีต้นทุนรวมอยู่ในนั้น

1) ระบบต้นทุนงานสั่งทำ - การบันทึกบัญชี
     2007  2010   2013   2016   2019
2) ระบบต้นทุนช่วงการผลิต - รายงานต้นทุนการผลิต
     2007   2010   2013   2016   2019
3) ของเสีย ของที่นำมาปรับปรุงใหม่ เศษซาก
     2007   2010   2013   2016   2019
4) Recording Standard Costs and Variances
     2007   2010   2013   2016   2019
5) ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
     2007   2010   2013   2016   2019

Thailand Account
..293 BANGKOK BANGKOK 10330 THAILAND
artaphon@thailandaccount.com
artaphon@thailandaccount.com

Accounting Expert