ติดต่อเรา

นายธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์

ที่ปรึกษาอิสระ เลขที่ B4100 (ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง)
เลขทะเบียน M-2558-025129 (ขึ้นทะเบียนกับสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)

email : artaphon@gmail.com

การศึกษา
– 2537 – 2539 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– 2531 – 2534 บัญชีบัณฑิต (การต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน
– ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรบรรยายด้าน TQA,SEPA,PMQA,EdPEx
– National Researcher ID 53090060, Economics

ดูประสาบการณ์เพิ่มเติมได้ คลิกที่นี่

Thailand Account
..293 BANGKOK BANGKOK 10330 THAILAND
artaphon@thailandaccount.com
artaphon@thailandaccount.com

Accounting Expert