ข้อมูลหนังสือการเงินธุรกิจผู้แต่ง : ผศ.ปิยสุดา บัณฑุรัตน์, ผศ.ศุภสิน สุริยะ, ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์
Barcode : 9789742251574 , ISBN : 9789742251574
ปีพิมพ์ : 2 / 2556 , ขนาด (w x h) : 185 x 260 mm. , ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 180 หน้า
ราคาปก : 220.00 บาท
ราคาพิเศษ : 198.00 บ

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 12 บท

บทที่ 1 รูปแบบของธุรกิจ

  • วัตถุประสงค์การทำธุรกิจ
  • เป้าหมาย บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารการเงิน

บทที่ 2 การวิเคราะห์งบการเงิน

  • ลักษณะ ชนิด รูปแบบของงบการเงิน
  • งบดุล (Balance Sheet)
  • งบกำไรขาดทุน (Income Statement)
  • งบกำไรสะสม (Retained Earnings)
  • กระแสเงินสดสุทธิ (Net Cash Flow)
  • งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows)
  • การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis)
  • การวิเคราะห์ตามแนวตั้ง (Common Size Analysis)
  • การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง (Percentage Change Analysis)
  • การวิเคราะห์อัตราส่วน (Ratio Analysis)
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)
  • อัตราส่วนการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Ratios)
  • อัตราส่วนการบริหารหนี้สิน (Debt Management Ratios)
  • อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratios)
  • อัตราส่วนมูลค่าทางการตลาด (Market Value Ratios)
  • สมการดูปองท์ (The Du Pont Equation)
  • การเปรียบเทียบอัตราส่วนของกิจการกับกิจการอื่น
  • ข้อจำกัดในการใช้อัตราส่วนทางการเงิน
  • แบบฝึกหัด

บทที่ 3 การจัดการเงินทุนหมุนเวียน

  • เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital)
  • ประเภทของเงินทุนหมุนเวียน
  • ปัจจัยที่มีส่วนในการกำหนดประเภทของเงินทุนหมุนเวียน
  • การกำหนดและรักษาระดับของเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสม
  • ปัจจัยที่มีส่วนช่วยในการกำหนดระดับของเงินทุนหมุนเวียน
  • การจัดการเงินทุนหมุนเวียน
  • เงินทุนหมุนเวียนเป็นศูนย์ (Zero Position)
  • เงินทุนหมุนเวียนเป็นบวก (Positive Position)
  • เงินทุนหมุนเวียนเป็นลบ (Negative Position)
  • การกำหนดสัดส่วนของเงินทุนจากแหล่งระยะสั้นและระยะยาว
  • การจัดหาเงินทุนแบบ Moderate Approach (Maturity Matching)
  • การจัดหาเงินทุนแบบ Relative Aggressive Approach
  • การจัดหาเงินทุนแบบ Conservative Approach
  • แบบฝึกหัด

บทที่ 4 การจัดการเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด

  • การบริหารจัดการเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การบริหารวงจรกระแสเงินสดให้มีประสิทธิภาพ
  • การชะลอการจ่ายเงินสดให้ช้าลง
  • การเร่งให้มีการรับเงินสดเร็วขึ้น
  • การกำหนดยอดเงินสดขั้นต่ำ
  • พิจารณาจากยอดเงินสดที่ใช้จ่ายในอดีตและปัจจุบัน
  • กำหนดจาก Baumol’s Model or EOQ’s Model
  • การจัดหาเงินทุนระยะสั้น
  • ประเภทของแหล่งเงินทุนระยะสั้น
  • ชนิดของการกู้เงินโดยมีสินค้าเป็นหลักประกัน
  • ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงเมื่อเลือกแหล่งเงินทุน
  • ต้นทุนของการจัดหาเงินทุนระยะสั้น
  • แบบธรรมดา (Simple Interest)
  • แบบทบต้น (Compound Interest)
  • จ่ายดอกเบี้ยเมื่อชำระคืน
  • การจ่ายดอกเบี้ยเป็นชนิดหักล่วงหน้า
  • การคิดดอกเบี้ยจากยอดที่เป็นหนี้เริ่มต้นจนถึงเวลาครบกำหนดชำระ
  • การมี Compensating Balance
  • การมี Commitment Fee ค่าธรรมเนียมในการทำสัญญา
  • การบริหารหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
  • แบบฝึกหัด

บทที่ 5 การจัดการลูกหนี้

  • นโยบายการให้สินเชื่อ
  • นโยบายการให้ส่วนลด
  • การจัดเก็บหนี้
  • วิธีการพิจารณาเครดิต
  • การประกันลูกหนี้
  • การชำระหนี้ตามฤดูกาล
  • การวัดประสิทธิภาพในการจัดการลูกหนี้
  • แบบฝึกหัด

บทที่ 6 การจัดการสินค้าคงเหลือ

  • การลงทุนในสินค้าคงเหลือ
  • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการสินค้าคงเหลือ
  • ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด
  • จุดสั่งซื้อ
  • การกำหนดระดับสินค้าคงเหลือเพื่อความปลอดภัย
  • ส่วนลดเงินสดที่ได้รับจากการสั่งซื้อสินค้าจำนวนมาก
  • การบริหารสินค้าแบบทันเวลา
  • แบบฝึกหัด

บทที่ 7 มูลค่าเงินตามเวลา

  • เส้นกระแสเงินสดตามระยะเวลา
  • มูลค่าเงินในอนาคต
  • การแก้ปัญหาโดยเครื่องช่วยคำนวณทางการเงิน
  • การแก้ปัญหาทางตัวเลข
  • การแก้ปัญหาโดยใช้ Spreadsheet
  • มูลค่าปัจจุบัน
  • การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเวลาและอัตราดอกเบี้ย
  • มูลค่าของเงินในอนาคตที่มีเงินต้นหลายงวดๆ ละเท่าๆ กัน
  • การหาระยะเวลาถึงกำหนด (Annuities Due)
  • มูลค่าปัจจุบันของเงินที่ได้รับเป็นงวดๆ ละเท่ากัน
  • มูลค่าเงินปัจจุบันของกระแสเงินสดที่ไหลไม่สม่ำเสมอกัน
  • มูลค่าอนาคตของกระแสเงินสดที่ไหลไม่สม่ำเสมอกัน
  • หนี้สินที่จ่ายชำระเป็นงวด
  • แบบฝึกหัด

บทที่ 8 งบประมาณรายจ่ายลงทุน

  • ชนิดของโครงการรายจ่ายลงทุน
  • ระยะเวลาคืนทุน (Payback period)
  • ระยะเวลาคืนทุนคิดลด (Discounted payback period)
  • มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net present value, NPV)
  • อัตราผลตอบแทน (Internal rate of return, IRR)
  • ใช้วิธีลองผิดลองถูก
  • เส้น NPV
  • การพิจารณาโครงการที่เป็นอิสระต่อกัน
  • การพิจารณาโครงการที่เป็น Mutually Exclusive
  • วิธีดัชนีการทำกำไร (Profitability Index)
  • งบประมาณลงทุนสูงสุด (Optimal Capital Budget)
  • การพิจารณาโครงการลงทุนเมื่อมีเงินทุนจำกัด
  • มูลค่าที่จะเลิกกิจการหรือขายกิจการ
  • การตัดสินใจเช่าหรือซื้อสินทรัพย์
  • ประเภทของการเช่าสินทรัพย์
  • การซื้อสินทรัพย์: ความรู้เรื่องค่าเสื่อมราคา
  • แบบฝึกหัด

บทที่ 9 การจัดหาเงินทุนระยะยาว

  • การจัดหาเงินทุนระยะยาวจากแหล่งเงินทุนภายนอกกิจการ
  • องค์ประกอบของเงินกู้ยืมระยะยาว
  • รูปแบบการกู้ยืมเงินระยะยาว
  • ประเภทของหุ้นกู้
  • ตราสารอนุพันธ์ (Derivative Instruments)
  • หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock)
  • หุ้นสามัญ (Common Stock)
  • ต้นทุนของเงินทุนแต่ละชนิด (Cost of Capital)
  • ต้นทุนของหนี้ (Cost of Debt)
  • ต้นทุนของหุ้นบุริมสิทธิ (Cost of Preferred Stock, KPS)
  • ต้นทุนของหุ้นสามัญ (Cost of Common Stock, r )
  • การคำนวณต้นทุนหุ้นสามัญ
  • วิธี CAPM
  • วิธี Discounted Cash Flow (DCF)
  • วิธี Bond-Yield-Plus-Risk-Premium Approach
  • ต้นทุนของทุนแบบเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital, WACC)
  • ปัจจัยที่มีผลกระทบกับต้นทุนของทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
  • นโยบายโครงสร้างเงินทุน
  • แบบฝึกหัด

บทที่ 10 นโยบายเงินปันผล

  • ปัจจัยที่ใช้กำหนดนโยบายเงินปันผล
  • ประเภทของนโยบายเงินปันผล
  • นโยบายเงินปันผลอัตราคงที่
  • นโยบายเงินปันผลคงที่บวกการขยายตัว
  • นโยบายเงินปันผลคงที่บวกเงินปันผลพิเศษ
  • ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล
  • แนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายเงินปันผล
  • หุ้นปันผล (Stock Dividends)
  • การแตกหุ้น (Stock Split)
  • การซื้อหุ้นคืน (Stock Repurchases)
  • แบบฝึกหัด

บทที่ 11 การควบรวมกิจการ

  • รูปแบบของการควบรวม
  • มูลเหตุจูงใจให้มีการควบรวมกิจการ
  • ขั้นตอนของการควบรวม
  • การประเมินมูลค่าของกิจการ (Analysis of Merger)
  • ข้อต่อรองในการควบรวมกิจการ
  • แบบฝึกหัด

บทที่ 12 ความล้มเหลวของธุรกิจ

  • ความล้มเหลวทางธุรกิจคืออะไร
  • ต้นเหตุของความล้มเหลวทางธุรกิจ
  • สิ่งที่กิจการต้องเผชิญเมื่อมีหนี้สินล้นพ้นตัว
  • การแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ
  • ล้มละลาย
  • สรุปลักษณะสำคัญของกฎหมายล้มละลาย
  • การยื่นฟ้องคดีล้มละลาย
  • การฟื้นฟูกิจการ (Reorganization)

Thailand Account
..293 BANGKOK BANGKOK 10330 THAILAND
artaphon@thailandaccount.com
artaphon@thailandaccount.com

Accounting Expert