ข้อมูลหนังสือการเงินธุรกิจผู้แต่ง : ผศ.ปิยสุดา บัณฑุรัตน์, ผศ.ศุภสิน สุริยะ, ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์
Barcode : 9789742251574 , ISBN : 9789742251574
ปีพิมพ์ : 2 / 2556 , ขนาด (w x h) : 185 x 260 mm. , ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 180 หน้า
ราคาปก : 220.00 บาท
ราคาพิเศษ : 198.00 บ

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 12 บท

บทที่ 1 รูปแบบของธุรกิจ

 • วัตถุประสงค์การทำธุรกิจ
 • เป้าหมาย บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารการเงิน

บทที่ 2 การวิเคราะห์งบการเงิน

 • ลักษณะ ชนิด รูปแบบของงบการเงิน
 • งบดุล (Balance Sheet)
 • งบกำไรขาดทุน (Income Statement)
 • งบกำไรสะสม (Retained Earnings)
 • กระแสเงินสดสุทธิ (Net Cash Flow)
 • งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows)
 • การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis)
 • การวิเคราะห์ตามแนวตั้ง (Common Size Analysis)
 • การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง (Percentage Change Analysis)
 • การวิเคราะห์อัตราส่วน (Ratio Analysis)
 • อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)
 • อัตราส่วนการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Ratios)
 • อัตราส่วนการบริหารหนี้สิน (Debt Management Ratios)
 • อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratios)
 • อัตราส่วนมูลค่าทางการตลาด (Market Value Ratios)
 • สมการดูปองท์ (The Du Pont Equation)
 • การเปรียบเทียบอัตราส่วนของกิจการกับกิจการอื่น
 • ข้อจำกัดในการใช้อัตราส่วนทางการเงิน
 • แบบฝึกหัด

บทที่ 3 การจัดการเงินทุนหมุนเวียน

 • เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital)
 • ประเภทของเงินทุนหมุนเวียน
 • ปัจจัยที่มีส่วนในการกำหนดประเภทของเงินทุนหมุนเวียน
 • การกำหนดและรักษาระดับของเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสม
 • ปัจจัยที่มีส่วนช่วยในการกำหนดระดับของเงินทุนหมุนเวียน
 • การจัดการเงินทุนหมุนเวียน
 • เงินทุนหมุนเวียนเป็นศูนย์ (Zero Position)
 • เงินทุนหมุนเวียนเป็นบวก (Positive Position)
 • เงินทุนหมุนเวียนเป็นลบ (Negative Position)
 • การกำหนดสัดส่วนของเงินทุนจากแหล่งระยะสั้นและระยะยาว
 • การจัดหาเงินทุนแบบ Moderate Approach (Maturity Matching)
 • การจัดหาเงินทุนแบบ Relative Aggressive Approach
 • การจัดหาเงินทุนแบบ Conservative Approach
 • แบบฝึกหัด

บทที่ 4 การจัดการเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด

 • การบริหารจัดการเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การบริหารวงจรกระแสเงินสดให้มีประสิทธิภาพ
 • การชะลอการจ่ายเงินสดให้ช้าลง
 • การเร่งให้มีการรับเงินสดเร็วขึ้น
 • การกำหนดยอดเงินสดขั้นต่ำ
 • พิจารณาจากยอดเงินสดที่ใช้จ่ายในอดีตและปัจจุบัน
 • กำหนดจาก Baumol’s Model or EOQ’s Model
 • การจัดหาเงินทุนระยะสั้น
 • ประเภทของแหล่งเงินทุนระยะสั้น
 • ชนิดของการกู้เงินโดยมีสินค้าเป็นหลักประกัน
 • ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงเมื่อเลือกแหล่งเงินทุน
 • ต้นทุนของการจัดหาเงินทุนระยะสั้น
 • แบบธรรมดา (Simple Interest)
 • แบบทบต้น (Compound Interest)
 • จ่ายดอกเบี้ยเมื่อชำระคืน
 • การจ่ายดอกเบี้ยเป็นชนิดหักล่วงหน้า
 • การคิดดอกเบี้ยจากยอดที่เป็นหนี้เริ่มต้นจนถึงเวลาครบกำหนดชำระ
 • การมี Compensating Balance
 • การมี Commitment Fee ค่าธรรมเนียมในการทำสัญญา
 • การบริหารหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
 • แบบฝึกหัด

บทที่ 5 การจัดการลูกหนี้

 • นโยบายการให้สินเชื่อ
 • นโยบายการให้ส่วนลด
 • การจัดเก็บหนี้
 • วิธีการพิจารณาเครดิต
 • การประกันลูกหนี้
 • การชำระหนี้ตามฤดูกาล
 • การวัดประสิทธิภาพในการจัดการลูกหนี้
 • แบบฝึกหัด

บทที่ 6 การจัดการสินค้าคงเหลือ

 • การลงทุนในสินค้าคงเหลือ
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการสินค้าคงเหลือ
 • ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด
 • จุดสั่งซื้อ
 • การกำหนดระดับสินค้าคงเหลือเพื่อความปลอดภัย
 • ส่วนลดเงินสดที่ได้รับจากการสั่งซื้อสินค้าจำนวนมาก
 • การบริหารสินค้าแบบทันเวลา
 • แบบฝึกหัด

บทที่ 7 มูลค่าเงินตามเวลา

 • เส้นกระแสเงินสดตามระยะเวลา
 • มูลค่าเงินในอนาคต
 • การแก้ปัญหาโดยเครื่องช่วยคำนวณทางการเงิน
 • การแก้ปัญหาทางตัวเลข
 • การแก้ปัญหาโดยใช้ Spreadsheet
 • มูลค่าปัจจุบัน
 • การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเวลาและอัตราดอกเบี้ย
 • มูลค่าของเงินในอนาคตที่มีเงินต้นหลายงวดๆ ละเท่าๆ กัน
 • การหาระยะเวลาถึงกำหนด (Annuities Due)
 • มูลค่าปัจจุบันของเงินที่ได้รับเป็นงวดๆ ละเท่ากัน
 • มูลค่าเงินปัจจุบันของกระแสเงินสดที่ไหลไม่สม่ำเสมอกัน
 • มูลค่าอนาคตของกระแสเงินสดที่ไหลไม่สม่ำเสมอกัน
 • หนี้สินที่จ่ายชำระเป็นงวด
 • แบบฝึกหัด

บทที่ 8 งบประมาณรายจ่ายลงทุน

 • ชนิดของโครงการรายจ่ายลงทุน
 • ระยะเวลาคืนทุน (Payback period)
 • ระยะเวลาคืนทุนคิดลด (Discounted payback period)
 • มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net present value, NPV)
 • อัตราผลตอบแทน (Internal rate of return, IRR)
 • ใช้วิธีลองผิดลองถูก
 • เส้น NPV
 • การพิจารณาโครงการที่เป็นอิสระต่อกัน
 • การพิจารณาโครงการที่เป็น Mutually Exclusive
 • วิธีดัชนีการทำกำไร (Profitability Index)
 • งบประมาณลงทุนสูงสุด (Optimal Capital Budget)
 • การพิจารณาโครงการลงทุนเมื่อมีเงินทุนจำกัด
 • มูลค่าที่จะเลิกกิจการหรือขายกิจการ
 • การตัดสินใจเช่าหรือซื้อสินทรัพย์
 • ประเภทของการเช่าสินทรัพย์
 • การซื้อสินทรัพย์: ความรู้เรื่องค่าเสื่อมราคา
 • แบบฝึกหัด

บทที่ 9 การจัดหาเงินทุนระยะยาว

 • การจัดหาเงินทุนระยะยาวจากแหล่งเงินทุนภายนอกกิจการ
 • องค์ประกอบของเงินกู้ยืมระยะยาว
 • รูปแบบการกู้ยืมเงินระยะยาว
 • ประเภทของหุ้นกู้
 • ตราสารอนุพันธ์ (Derivative Instruments)
 • หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock)
 • หุ้นสามัญ (Common Stock)
 • ต้นทุนของเงินทุนแต่ละชนิด (Cost of Capital)
 • ต้นทุนของหนี้ (Cost of Debt)
 • ต้นทุนของหุ้นบุริมสิทธิ (Cost of Preferred Stock, KPS)
 • ต้นทุนของหุ้นสามัญ (Cost of Common Stock, r )
 • การคำนวณต้นทุนหุ้นสามัญ
 • วิธี CAPM
 • วิธี Discounted Cash Flow (DCF)
 • วิธี Bond-Yield-Plus-Risk-Premium Approach
 • ต้นทุนของทุนแบบเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital, WACC)
 • ปัจจัยที่มีผลกระทบกับต้นทุนของทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
 • นโยบายโครงสร้างเงินทุน
 • แบบฝึกหัด

บทที่ 10 นโยบายเงินปันผล

 • ปัจจัยที่ใช้กำหนดนโยบายเงินปันผล
 • ประเภทของนโยบายเงินปันผล
 • นโยบายเงินปันผลอัตราคงที่
 • นโยบายเงินปันผลคงที่บวกการขยายตัว
 • นโยบายเงินปันผลคงที่บวกเงินปันผลพิเศษ
 • ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล
 • แนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายเงินปันผล
 • หุ้นปันผล (Stock Dividends)
 • การแตกหุ้น (Stock Split)
 • การซื้อหุ้นคืน (Stock Repurchases)
 • แบบฝึกหัด

บทที่ 11 การควบรวมกิจการ

 • รูปแบบของการควบรวม
 • มูลเหตุจูงใจให้มีการควบรวมกิจการ
 • ขั้นตอนของการควบรวม
 • การประเมินมูลค่าของกิจการ (Analysis of Merger)
 • ข้อต่อรองในการควบรวมกิจการ
 • แบบฝึกหัด

บทที่ 12 ความล้มเหลวของธุรกิจ

 • ความล้มเหลวทางธุรกิจคืออะไร
 • ต้นเหตุของความล้มเหลวทางธุรกิจ
 • สิ่งที่กิจการต้องเผชิญเมื่อมีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • การแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ
 • ล้มละลาย
 • สรุปลักษณะสำคัญของกฎหมายล้มละลาย
 • การยื่นฟ้องคดีล้มละลาย
 • การฟื้นฟูกิจการ (Reorganization)

Thailand Account
..293 BANGKOK BANGKOK 10330 THAILAND
artaphon@thailandaccount.com
artaphon@thailandaccount.com

Accounting Expert