ข้อมูลหนังสือการบัญชีบริหาร

เรียบเรียงตามแนวทางของหนังสือ Managerial Accounting ของ Garrison และ Cost Accounting ของ Horngren

หนังสือบัญชีบริหาร โดย สุปราณี และ คณะ
(คลิกที่ Link ด้านบนเพื่อดูข้อมูลใน chulabook.com)


ติดอันดับหนังสือขายดีของศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 12 บท โดยเรียงลำดับเนื้อหาบทที่ 2-8 ตามหนังสือ Cost Accounting ของ Horngren
(สำหรับอาจารย์ผู้สอนที่เลือกใช้หนังสือของพวกเราเพื่อการเรียนการสอนสามารถขอรับสิทธิใช้สื่อการสอนใน google drive ได้จากศูนย์หนังสือจุฬาฯ สื่อการสอนประกอบด้วย เฉลยแบบฝึกหัดในรูปแบบของไฟล์ PowerPoint และ PDF และ สื่อทุกชนิดที่เปิดให้ทุกคนดาวน์โหลดได้ในเว็บ/บล็อกนี้)

บทที่  1  บทนำ : องค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร
บทที่  2  แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน
บทที่  3  ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน – จำนวน – กำไร
บทที่  4  ระบบการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิม
บทที่  5  ต้นทุนกิจกรรม
บทที่  6  งบประมาณ
บทที่  7  งบประมาณยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน
บทที่  8  วิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์
บทที่  9  การบัญชีตามความรับผิดชอบและราคาโอน
บทที่ 10 การตัดสินใจและข้อมูลที่นำมาใช้ในการตัดสินใจ
บทที่ 11 งบประมาณการลงทุน
บทที่ 12 การบริหารงานตามแนวคิดสมัยใหม่
 

          
เนื้อหาครอบคลุมบัญชีต้นทุน 1 และ 2 เกือบทั้งหมด สามารถใช้ในการเรียนการสอนวิชาบัญชีต้นทุนได้ ซึ่งคณะผู้เขียนได้เพิ่มเติมเนื้อหาส่วนที่ขาดไปของการบัญชีต้นทุนไว้ในรูปแบบ PowerPoint ประกอบด้วย การบันทึกบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ ระบบต้นทุนช่วงการผลิต-รายงานต้นทุนการผลิต ของเสีย-ของที่นำมาปรับปรุงใหม่-เศษซาก Recording Standard Costs and Variances และ ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
          

พิมพ์ครั้งที่
ปีที่พิมพ์
จำนวนที่พิมพ์ (เล่ม)
1
2546
2,000
2
2547
2,000
3
2548
2,000
4
2549
2,000
5/1
2550
3,000
5/2
2552
2,000
6/1
2553
3,000
6/2
2555
3,000
6/3
2556
3,000
6/4
2559
3,000
7/1
2561
3,000
7/2 2563 3,000


พิมพ์ครั้งที่ 7 ต่างจากการพิมพ์ครั้งก่อนๆ คือ (1) บทที่ 11 เพิ่มเติมแนวความคิดเกี่ยวกับค่าปัจจุบันไว้ในภาคผนวก เนื้อหาเรื่องนี้ได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่เริ่มพิมพ์หนังสือครั้งแรก (2) บทที่ 12 เพิ่มเติมการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงหรือความเป็นเลิศไว้ในภาคผนวก (3) บทที่ 11 หน้า 309 หัวขัอ การจัดทำโครงการลงทุนและวิธีวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ เพิ่มเติมวิธีการคำนวณอีกลักษณะหนึ่ง กล่าวคือ หากระแสเงินสดเข้าหลังภาษีก่อนแล้วจึงคำนวณหา NPV (4) บทที่ 2 หน้า 35 หัวข้อย่อย Regression Analysis Method เพิ่มเติม ปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ (5) แก้ไขเล็กๆน้อยอีกหลายแห่งเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

ประวัติและผลงานผู้เขียนหนังสือ

จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
สาขา     ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย
Call Center (จัดส่งทั่วประเทศ) โทร. 0-2255-4433 มือถือ 086-323-3703, 086-323-3704 http://www.chulabook.com ร้านค้าติดต่อ แผนกขายส่ง สาขาหัวหมาก โทร. 0-2374-1375-6 โทรสาร 0-2374-1374

Thailand Account
..293 BANGKOK BANGKOK 10330 THAILAND
artaphon@thailandaccount.com
artaphon@thailandaccount.com

Accounting Expert